Esimesse klassi astumise kord

 

Õigusaktid

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord” (määruse muutmine 18.11.2016) [LINK] ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10) [LINK]. Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Olulised tähtajad kooli astumisel 2019. aastal:

 • 21. veebruaril toimub avatud uste päev Tallinna 32. Keskkooli 1. klassi astuda soovivate laste vanematele (ilma lasteta), kus lapsevanemal on võimalus külastada eelregistreerimise alusel ühte 1.-4. klassi koolitundi ja tutvuda koolimajaga õppealajuhataja eestvedamisel. Täpsem info ja registreerumine [LINK].
 • 1.-15. märtsini toimub kooli määramise taotluste esitamine digitaalselt e-Kooli kaudu (NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist) [LINK] või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00). Paberkandjal esitatava taotluse vormid on kättesaadavad haridusameti kodulehel [LINK].
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab määratud koolis õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks. Teatamine toimub läbi eKooli keskkonna koolikutse kinnitamisega. Juhul, kui saite Haridusameti teate paberkandjal, siis e-kirja saatmisega aadressile Kaie.Belkov@32kk.edu.ee
 • Dokumente saab esitada kooli kantseleisse E-R kell 9.00-15.00 haridusametist teate saamise päevast kuni 10. juunini 2019.a
 • Nõutavad dokumendid on:

o    lapsevanema kirjalik avaldus (kooli poolt välja töötatud vorm) [LINK]
o    koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)
o    lapse isikut tõendava dokumendi koopia
o    dokumentide esitaja isikut tõendava dokumendi koopia
(Lapsevanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.)
o    tervisekaart (väljastab perearst)

 • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida alates 11. juunist
 • Kui haridusamet ei määranud õpilasele koolikohta Tallinna 32. Keskkooli, siis on vanemal õigus kooli määramise teate saamisest alates esitada Tallinna 32. Kesk­koolile avaldus kandideerimaks vabanevale õppekohale. Vabanenud õppekohtade komplekteerimine toimub avalduste kooli kantseleisse laekumise ajalise järjekorra alusel.
 • 14. juunil toimub kõikide I klassi astujatega vestlus laste vaimse ja sotsiaalse kooliküpsuse väljaselgitamiseks.
 • Vestluse aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sätestatud nõuded.
 • Vestlusele registreerumine toimub kooli kantseleis dokumentide esitamisel.
 • Vestlusele tulles peavad lapsel olema kaasas värvipliiatsid.
 • Vanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus viibida lapsega läbiviidava suulise vestluse juures, saada selgitusi lapse kooliküpsuse kohta ning vajadusel soovitusi lapse kooliks paremaks ettevalmistamiseks.
 • NB! 2019/2020 õppeaastal kooli astunud lapsed õpivad 2. ja 3. klassis õhtupoolses vahetuses.
 • Laps saab olla ainult ühe kooli õpilaskandidaat. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool, saades vastava taotluse, arvab õpilaskandidaadi esialgsest nimekirjast välja.

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest hiljemalt 1. maiks teavitada Tallinna Haridusametit. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul pärast 23. juunit.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel.

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Täiendav info 1. klassi astumise kohta
Lisainfo [LINK]

Lisatud: 04.01.2012, Viimati muudetud: 07.02.2019