Õpiabi

 

Õpiabirühm logopeedilise abi osutamiseks

õpiabiõpetaja Eeva Laul Eeva.Laul@32kk.edu.ee Telefon:  58 865 141

Ruum B127

Õpiabirühma õpetaja-logopeedi töö sisu on parandada suulise ja kirjaliku kõne loomet ning mõistmisoskust ja sellega seoses arendada ka õpilase suhtlemisvõimet.

Õpiabirühma õpetaja-logopeedi töö võib muuta keerukaks asjaolu, et ravi tulemused võivad ilmneda alles pika aja pärast või on need pingutustest hoolimata kesised. Õpiabirühma õpetaja-logopeed arvestab, et tulemusteni jõudmine oleneb ka õpilasest endast (tema võimetest, töökusest, õppimise järjepidevusest). Lisaks mängib rolli probleemi õigeaegne avastamine ja ravi.

Õpiabirühma õpetaja-logopeed

• selgitab uuringute abil ning koostöös klassi- ja aineõpetajatega õppeaasta alguses välja eesti keeles spetsiifilist õpiabi vajavad õpilased 1.-9. klassini. Vajadusel täpsustatakse õppegruppe pärast I poolaastat;

• viib läbi kõneravitunde eelistatult 1.-4. klassini seda vajavatele õpilastele, kasutades tundides erimetoodilisi võtteid kõne-, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamiseks;

• viib läbi õppimisvõimekust ja -oskusi ning eesti keele teadmisi parandavaid logopeediatunde 5.-9. klassini seda vajavatele õpilastele;

• tegeleb kõnearendusliku tööga ning mälu, taju ja mõtlemist soodustavate harjutustega.

Põhitähelepanu pööratakse tundides hääliku- ja foneemianalüüsi kujundamisele ning õigekirjaoskuste kinnistamisele.

Vajadusel  tagatakse õpiabirühma õpilasele ainetundides talle vajalike, õpetajaga eelnevalt kokku lepitud erisuste rakendamine (lisaaeg, abivahendid, õpetaja lisaselgitus jm)

Lisaks nõustab logopeed õpetajaid ja lapsevanemaid eespool kirjeldatud valdkondades.

Vastuvõtt kolmapäeviti 15.00-16.00 või kokkuleppel.

 

Lisatud: 13.10.2015, Viimati muudetud: 13.09.2018