Gümnaasiumi õppesuunad 2017/2018. õppeaastal

 

Tallinna 32. Keskkooli gümnaasiumiastmes on 5 õppesuunda, mille väljatöötamisel on arvestatud õppetöö järjepidevust ja kooli varasemaid traditsioone. Igal õppesuunal on olemas oma majasisene väljund, mis paneb koos tegutsema nii eri gümnaasiumiastmetel õppivad õpilased kui ka õppesuuna õpetajad.

A klass – ajaloo ja õiguse aluste õppesuund

Ajalooklassid on koolis alates 1987. aastast.

Õpitakse tundma maailmas toimunud olulisi protsesse ja sündmusi eesmärgiga mõista ja kujundada tuleviku arenguteid. Õiguse aluste aines õpitakse juriidilist terminoloogiat, tähtsamaid tsiviil- ja kriminaalõiguse põhimõtteid ning analüüsitakse külastatud kohtuistungeid. Eesmärgiks on arusaamade arendamine oma ja teiste õigustest ning nende kasutamisest.

Õppesuunaained (kursuste arv):

üldajalugu (2)
Tallinna ajalugu (1)
ajalooteadus ja genealoogia (sugupuu uurimine) (1)
õiguse alused (3)
filosoofia (1)
maailma religioonid (1)
saksa või prantsuse keel (5)

Ajaloo-õiguse õppesuund korraldab iga aasta aprillikuus ajalookonverentsi, kus lisaks õpilaste endi ettekannetele võtavad aktuaalsetel teemadel sõna tuntud ühiskonnategelased ja erialaspetsialistid. Selle raames on kooli külastanud näiteks Tšiili aukonsul Henton Figueroa, Tallinna Ülikooli õppejõud Polina Tšerkassova, Eesti Juudi Muuseumi direktor Amnon Juzef Luvištšuk, arheoloog Krista Sarv, kirikuloolane Ursula Haava jt.

B klass – keskkonna- ja majandusõpetuse õppesuund

Alates 1993. aastast on koolis sotsiaal-majanduse suund, millest 2011 sai keskkond-majanduse suund.

Keskkonna-  ja majandusõpetuse õppesuunal saab omandada teadmisi ja oskusi ühiskonna ja majandusprotsesside toimimisest, nende uurimisest ja mõjutamisest. Õpilasi õpetatakse väärtustama looduslikku mitmekesisust, kujundades neist kriitilisi ja hoolivaid, inimlikkusest lähtuvaid mõtlejaid, kes oskavad arvestada end ümbritsevaga. Õpilased saavad teadmisi ja praktilisi kogemusi ka õiguse aluste valdkonnast.

Õppesuunaained (kursuste arv):

majandusõpetus (4)
keskkonnaõpetus (4)
füüsika (2)
keemia (2)
geograafia (1)
õiguse alused (1)

Keskkond-majanduse õppesuund on viiest kallakust noorim. Selle suuna õpilased jagavad end 10. klassis meeskondadeks, et siis asuda õpilasfirmat majandama. Samuti on kujunemas traditsiooniks gümnaasiumiaja jooksul ühe keskkonnaalase projekti läbiviimine – nii on maikuus käidud Raplamaal metsaistutustalgutel kui ka korraldatud ise koostöös Mustamäe Linnaosavalitsusega ülekooliline talgupäev.

C klass – multimeedia õppesuund

Multimeediaklassid on koolis alates 2009. aastast.

Multimeedia õppesuunal õpetatakse mõistma ja rakendama kaasaegseid multimeedia suhtlemis- ja väljendusvorme, arendatakse oskust kriitiliselt lugeda ja analüüsida meid ümbritsevat visuaalset kultuuri. Teoreetiliste ja praktiliste kursuste raames õpitakse tundma põhialuseid fotograafias, filmi- ja videokunstis, animatsioonis ning televisioonis.

Õppesuunaained (kursuste arv):

fotograafia (2)
visuaalne kommunikatsioon (1)
filmi- ja videoõpetus (3)
animatsioon (1)
graafiline disain (1)
multimeedia praktikum (1)
saksa või prantsuse keel (5)

Multimeedia õppesuuna õpilased jagavad iga õppeaasta alguses ära kogu kooliaasta sündmused, et neid siis kordamööda filmi- ja fotokaameraga jäädvustada ning koolikaaslastele kättesaadavaks teha. See on tänuväärt töö ka kooli virtuaalse arhiivi täiendamisel.

D klass – humanitaaria õppesuund

Humanitaarsuund on koolis alates 2005. aastast.

Humanitaarsuunas arendatakse õpilase loovust ja kirjutamisoskust, laiendatakse silmaringi ja maailma mõistmist. Samuti omandab õpilane teadmisi ja praktilisi oskusi nii filmikunstis kui ka ajakirjanduses oma ala professionaalidelt.

Õppesuunaained (kursuste arv):

filmiõpetus (3)
ajakirjandusõpetus (3)
loovkirjutamine (1)
filosoofia (1)
maailma religioonid (1)
prantsuse keel (5)

Humanitaaria õppesuuna õpilaste algatusel on sügisesel ajal majas toimunud filmipäev, õhtune filmigala ja õpilaste lühifilmide konkurss. Lisaks on humanitaarid tegevad nii koolilehe Objektiiv toimetuses kui ka aeg-ajalt kooliraadios.

D klass – teatriõpetuse õppesuund

Teatrikallak oli koolis ajavahemikus 1971-1981 ning uuesti alates aastast 2003.

Teatriõpetuses õpitakse näitlejameisterlikkuse esimesi võtteid (töö kujuteldavate esemetega, loomade jäljendamine jm), improvisatsioonitehnikaid, arendatakse hääle- ja lavakõnetehnikat, tutvutakse nii kaasaegse teatri kui ka varase teatriajalooga ning lõpuklassis valmistatakse ette ja mängitakse lõpulavastust. Õppesuuna eesmärk on arendada õpilase esinemisjulgust ja -oskust ning loovust. Õppetööga seotult osaletakse teatrifestivalidel ning muudel loomingulistel konkurssidel.

Õppesuunaained (kursuste arv):

näitlejameisterlikkus (2)
hääle- ja kõnetehnika (2)
teatrilugu (2)
teatriõpetuse praktikum (3)
prantsuse keel (5)

Teatrisuuna õpilased ja õpetajad sisustavad nii jõuluhommikud kui korraldavad märtsikuu lõpus ülekoolilise teatrinädala, mille raames esietendub alati ka 12. klassi eksami­lavastus, saab kohapeal näha külalisetendusi, osaleda kõikvõimalikes töötubades ja oma valdkonna professionaalide loengutes. Teatrinädala raames on oma teadmisi ja kogemusi käinud jagamas Lavakunstikooli juhataja Peeter Raudsepp ja hääletehnika õppejõud Anne Türnpu, Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen, Austraalia näitlemis­treener ja tsirkuseartist Dan Renwick, grimmeerija Mare Bachmann, valguskunstnik Emil Kallas jt.

 

Kõigil õppesuundadel on lisaks gümnaasiumi riiklikule õppekavale täiendavad eesti keele, kirjanduse ja B2-tasemel võõrkeele (inglise keele) kursused. Samuti on kõigi õppesuundade õpilastele gümnaasiumis kohustusliku õpilasuurimuse või praktilise töö koostamisel toeks uurimistöö aluste kursus, mis algab 10. klassi kevadel ja lõpeb 11. klassi kevadel uurimistöö või praktilise töö kaitsmisega.

Lisatud: 08.11.2010, Viimati muudetud: 11.01.2017