Pikapäevarühm

2022/2023. õppeaastal pakub Tallinna 32. Keskkool alates 5. septembrist 2022 tasulist pikapäevarühma teenust 1. klasside õpilastele kell 11.55–16.00. Avatakse üks rühm (ruum 111).

Teenuse tasu kehtestatakse Tallinna Haridusameti hinnakirja järgi. Hetkel kehtiv hind on 1,30 eurot/tund. Arvestust peetakse täistundides. Arve esitab lapsevanemale Tallinna linn.

Kell 13.50 on pikapäevarühma õpilastel võimalik süüa täiendavat tasulist koolilõunat. Täpsem info kooli kodulehel toitlustamise link opens on new pageall.  

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel. Avaldust saab esitada ainult elektroonselt kooli kodulehe kaudu 26.08-29.08.2022. 

Pikapäevarühma avaldus: https://forms.gle/4fKuq2YdEJXDzeGC6link opens on new page

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub pikapäevarühma õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest ning lastevanemate (eestkostjate) põhjendatud soovidest.

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja “Pikapäevarühma päevikus”.

Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

Pikapäevarühma töökorralduses tekkivate küsimustega palume pöörduda algkooli õppealajuhataja Evely Timuska poole meiliaadressil  Evely.Timuska@32kk.edu.eelink opens on new page

Tasulise pikapäevarühma päevakava

11.55 – 12.40 – Tegevused õues
12.40 – 12.50 – Kogunemine ja ettevalmistus õppimiseks
12.50 – 13.50 – Kirjalike õppeülesannete täitmine (tööde lõpetamine, kirjatehnika); arendavad lisaülesanded ja -materjalid vastavalt huvidele.
13.50 – 14.15 – Lõunasöök
14.15 – 16.00 – Vaba tegevus klassis (huvitegevus, meisterdamine, joonistamine, ristsõnade lahendamine, lauamängud jne).

Õpetajad

Viivika Aguraiuja viivika.aguraiuja@32kk.edu.eelink opens on new page
Marlys Aljasmäe marlys.aljasmae@32kk.edu.eelink opens on new page
Gea Ensling gea.ensling@32kk.edu.eelink opens on new page

Pikapäevarühma kodukord

Pikapäevarühma õpilase rühmast lahkumise kohta (kui õpilane lahkub muul ajal, kui lapsevanema avalduses märgitud) peab õpilase päevikus olema lapsevanema kirjalik teatis.

Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.

Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukorrast.

Pikapäevarühma õpilane hoiab korras oma isiklikud asjad.

Pikapäevarühma õpilane hoiab ja kasutab säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad jne.

Pikapäevarühma õpilane käitub viisakalt ning õpilase liikumine koolimajas toimub vaikselt, et mitte segada õppetööd.

Pikapäevarühma õpilane viibib kooli teistes ruumides (koridorid, aula, võimla, raamatukogu jne) ainult kokkuleppel pikapäevarühma õpetajaga.

Pikapäevarühma õpilane mängib rühma õuetunnis ainult kooli sisehoovis, järgides seejuures hea käitumise tavasid.

Pikapäevarühma õpilane liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid.

Avaldatud 25.03.2020. Viimati muudetud 31.10.2022.