Tasemetööd

Tasemetööd 2022/2023. õppeaastal

III kooliastme tasemetööd

 7. klasside matemaatika riiklik tasemetöö 21.09.2022
 7. klasside eesti keele riiklik tasemetöö 26.09.2022
 7. klasside loodusõpetuse tasemetöö 13.10.2022

 8. klasside loovtööde esitlused 13.01.2023

7. klassi üleminekueksam:

7. klasside üleminekueksam 18.05.2023

1) Kooli metoodikanõukogu loosib II trimestri lõpuks 7. klassi üleminekueksami järgmiste õppeainete seast:

  • humanitaarained – ajalugu, a-võõrkeel, b-võõrkeel;
  • loodusained – loodusõpetus, geograafia, bioloogia, inimeseõpetus;
  • loovained – muusika, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus.

2) 7. klassi üleminekueksami loosimises ei osale õppeained, milles toimusid eelmisel õppeaastal riiklikud tasemetööd.
 
3) Kolmanda trimestri alguses teavitatakse õpilasi ja nende vanemaid konkreetsest ainest, milles toimub 7. klassi üleminekueksam.

Avaldatud 27.02.2020. Viimati muudetud 24.08.2022.