Liiklemise ja parkimise kord

Tallinna 32. Keskkooli territooriumil liiklemise ja parkimise kord

KINNITATUD

Tallinna 32. Keskkooli
direktori kt 29. augusti 2012. a
käskkirjaga nr 12-p
Täiendatud direktori käskkirjaga 13. november 2015 nr. 1-3/7

1. Tallinna 32. Keskkooli territooriumil liiklemise ja parkimise korra aluseks on liiklusseaduse §-d 16, 20, 21 ja 36.

2. Käesolev kord on kättesaadav kooli kodulehel.

3. Tallinna 32. Keskkooli territooriumil on transpordivahendeid lubatud parkida õpetajatel, õpilastel, kooli töötajatel, kutsutud külalistel ja kooli ruumide lepingulistel kasutajatel.

4. Õppetöö ajal (tööpäevadel kell 7.30-16.00) on territooriumile sissesõiduks ja siin parki­miseks vajalik territooriumi valdaja kirjalik luba.

4.1 Luba saab taotleda kooli kodulehe kaudu.
4.2 Taotlusi menetleb ja lube annab välja kooli haldusjuht.
4.3 Luba peab olema kooli territooriumile sisenedes ja siin parkides nähtaval kohal.

5. Kooli territooriumil kehtib transpordivahenditele kiirusepiirang 10 km/h.

6. Transpordivahendeid on lubatud parkida selleks ettenähtud kohtadele. Valesti pargitud transpordivahendid vajadusel teisaldatakse.

7. Liiklejad on kohustatud kooli territooriumil täitma kooli töötajate juhiseid.

8. Käesoleva korra või kooli kodukorra korduval rikkumisel kaotab isik Tallinna 32. Kesk­kooli territooriumile transpordivahendiga sissesõidu ja siin parkimise õiguse.

 Küsi lubalink opens on new page

Avaldatud 25.03.2020. Viimati muudetud 13.02.2023.